Napra­wiamy płyty induk­cyjne każ­dej marki. Zarówno tych najbar­dziej popu­lar­nych jak: Elec­tro­lux, Amica, Whirl­pool, Sam­sung, Master­cook, Bosch, AEG itd., jak i bar­dziej wyma­ga­ją­cych marek pre­mium: De Die­trich, Miele, Smeg, Küp­pers­busch, Gag­ge­nau i Neff.

W naszym ser­wi­sie sta­wiamy przede wszyst­kim na sku­tecz­ność. Jeste­śmy wyspe­cja­li­zo­wani w napra­wie elek­tro­niki a napraw doko­nu­jemy na warsz­ta­cie. Dzięki temu sku­tecz­nie ratu­jemy ponad 95% przy­ję­tych płyt.

Wymiana dro­gich modu­łów to dla nas osta­tecz­ność. Zaw­sze w pierw­szej kolej­no­ści rege­ne­ru­jemy pod­ze­społy. Dla­tego możesz u nas liczyć na wysoką jakość napraw przy zacho­wa­niu roz­sąd­nych cen.

Najczęstsze awarie płyt indukcyjnych

Przebieg i ceny napraw

Po ode­bra­niu płyty prze­pro­wa­dzamy dokładną dia­gnozę sprzętu na naszym warsz­ta­cie. Wtedy przed­sta­wiamy Ci dokładne koszty i za Twoją zgodą przy­stę­pu­jemy do naprawy. Sza­cun­kowy cał­ko­wity koszt naprawy to 250-350 zł z dojaz­dem na tere­nie Kra­kowa, czas naprawy około 3–4 dni robo­cze. Gdy­byś nato­miast stwier­dził, że z jakichś powo­dów chcesz zre­zy­gno­wać z dal­szej naprawy — pono­sisz jedy­nie koszt eks­per­tyzy (70 zł).

Płyty zastępcze

Nie wyobra­żasz sobie dnia bez goto­wa­nia? Zanim Twoja napra­wiona płyta wróci do domu, udo­stęp­nimy Ci bez­płat­nie płytę zastęp­czą.

Gwarancja

Na każdą naszą naprawę otrzy­mu­jesz 3 mie­siące gwa­ran­cji.

Wymiana szyby w płycie indukcyjnej

Pęk­nięte szkło, uszczer­bana płyta? Taka naprawa jest jak naj­bar­dziej moż­liwa, jed­nak w tym wypadku konieczna jest wymiana całej szyby. W zależ­no­ści od modelu i marki sza­cun­kowa cena samej szyby oscy­luje w kwo­tach 500-1500 zł. Na Twoje życze­nie udzie­limy bez­płat­nej wyceny, dla Two­jego modelu płyty, po prze­sła­niu do nas zdję­cia tabliczki zna­mio­no­wej na nasz adres mailowy: kontakt@serwisplytindukcyjnych.pl